Misja firmy

Celem nadrzędnym naszej działalności jest realizacja misji, która znajduje odzwierciedlenie w przyjętej Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

"Naszą misją jest profesjonalne wykonywanie napraw taboru szynowego, cieszące się uznaniem klientów na rynku."

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” Spółka Akcyjna jest firmą zajmującą się naprawą, modernizacją i produkcją taboru szynowego oraz jego podzespołów.

Posiadana ugruntowana pozycja na rynku jest efektem wieloletniego doświadczenia oraz zaangażowania naszych pracowników, wspartego nowoczesnymi rozwiązaniami implementowanymi na obsługiwany tabor. 

Zarząd firmy przyjmuje, że jakość i niezawodność produktów, a także ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, jest warunkiem zadowolenia klienta i podstawą rozwoju Spółki, dlatego podporządkowuje jej działania następującym celom:
• podnoszenie jakości napraw,
• dywersyfikację napraw,
• poprawa organizacji i warunków pracy,
• ochrona środowiska naturalnego,
• spełnienie zobowiązań dotyczących zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz innymi, dotyczącymi Spółki wymaganiami.

Zarząd firmy wraz ze wszystkimi pracownikami dąży do zapewnienia wysokiej jakości we wszystkich obszarach swojej działalności. Mając świadomość wysokich wymagań stawianych produktom dla branży kolejowej, przy wykonywaniu swoich zadań bierzemy pod uwagę warunki otoczenia gospodarczego oraz norm odniesienia, na których oparty został Zintegrowany System Zarządzania.

Zarząd firmy deklaruje, że będzie utrzymywać i doskonalić Zintegrowany System Zarządzania, a podane wyżej cele realizować poprzez:
• realizację produkcji z zachowaniem należytej staranności, dbałości o bezpieczeństwo oraz ukierunkowaniem na zapobieganie awariom pojazdów w eksploatacji, zgodnie z obowiązującymi normami, procedurami oraz przepisami prawa,
• monitorowanie otoczenia, reagowanie, a także spełnianie potrzeb i oczekiwań klientów – w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz wymagań normatywnych,
• współpracę z klientami jak również dostawcami na zasadach partnerskich,
• wdrażanie nowoczesnych zasad i organizacji zapewnienia jakości produktów,
• rozwój oraz podnoszenie świadomości jakościowej i środowiskowej kadry.

Zarząd Spółki przyjmuje zobowiązanie do spełnienia mających zastosowanie wymagań oraz deklaruje, że powyższa polityka zintegrowanego systemu zarządzania jest zakomunikowana w organizacji, a także rutynowo poddawana przeglądom w celu zapewnienia jej aktualności.
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO


Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” Spółka Akcyjna jest firmą zajmującą się naprawą, modernizacją i produkcją taboru szynowego oraz jego podzespołów.

Posiadana i ugruntowana pozycja na rynku jest efektem wieloletniego doświadczenia oraz zaangażowania naszych pracowników, wspartego nowoczesnymi rozwiązaniami implementowanymi na obsługiwany tabor.
Działalność Spółki jest ukierunkowana na zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacyjnego oraz zgodności z wymaganiami normatywnymi i prawnymi, dostarczanych produktów.
Zarząd Spółki zapewnia, że dostarczane wyroby, spełniają wszelkie obowiązujące wymagania prawne, normatywne oraz wymagania klientów ze szczególnym uwzględnieniem wymagań odnoszących się do bezpieczeństwa pasażerów oraz systemu kolejowego.

Cele dotyczące bezpieczeństwa realizowane są poprzez:
• Budowanie świadomości pracowników poprzez szkolenia dotyczące wpływu pracy na jakość i bezpieczeństwo wyrobów, użytkowników oraz systemu kolejowego
• Stawianie oraz realizację celów dotyczących Niezawodności, Dostępności, Utrzymywalności i Bezpieczeństwa – RAMS
• Optymalizacja i doskonalenie stanowisk pracy dla uzyskania efektywności produkcji oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom

Powyższe cele kierownictwo firmy realizuje, zobowiązując się jednocześnie do ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych oraz obsługi eksploatacyjnej tak, by minimalizować możliwości awarii.
Polityka Bezpieczeństwa Technicznego jest elementem strategii funkcjonowania firmy. Każdy pracownik jest świadomy postawionych celów oraz tego, jaki wpływ na bezpieczeństwo wyrobu ma jego praca.

KONTAKT
Zakłady Naprawcze
Taboru Kolejowego
"Mińsk Mazowiecki" S.A.

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: (025) 75 98 300

fax: (025) 75 98 111
Polityka prywatności
NIP: 822-000-38-03
REGON: 710360660


Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067499 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy i wpłacony:
3 999 100,00 zł
LOKALIZACJA
Designed and created © injoy.pl