Oferty pracy

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV i list motywacyjny
na adres kadry@zntkmm.pl lub listownie bezpośrednio na adres siedziby Spółki:

ZNTK "Mińsk Mazowiecki" S.A.
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05 – 300 Mińsk Mazowiecki 

Bliższe informacje uzyskać można pod nr tel. (25) 75-98-377

W ofertach prosimy podać numer telefonu do kontaktu oraz zamieścić klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które dobrowolnie przekazuję aplikując na stanowisko określone w niniejszej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

lub, gdy jest Pan/Pani zdecydowana na pozostawienie dokumentów do przyszłych rekrutacji obowiązuje poniższa klauzula:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które dobrowolnie przekazuję aplikując na stanowisko określone w niniejszej ofercie pracy, także dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych rekrutacji na takie same lub inne stanowiska pracy.”

UWAGA:

Oferty bez klauzuli nie będą rozpatrywane.

Firma zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

 

 Pragniemy poinformować, iż:
1.    administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05-300), przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34,
2.    w sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: rodo@zntkmm.pl,
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko określone w niniejszej ofercie pracy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji – także w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji,
4.    podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), a w przypadku dobrowolnego podania przez Panią/Pana także innych danych osobowych oraz wyrażenie zgody na udział także w przyszłych procesach rekrutacyjnych – udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 6 (sześciu) miesięcy od rozstrzygnięcia niniejszego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych także dla potrzeb przyszłych rekrutacji – do 1 (jednego) roku od rozstrzygnięcia niniejszego procesu rekrutacji,
6.    odbiorcą moich danych osobowych, poza administratorem, będą:
1)    upoważnieni pracownicy administratora biorący udział w procesie rekrutacji,
2)    w przypadku zaproszenia Pani/Pana na rozmowę kwalifikacyjną i umożliwienia wstępu do siedziby administratora – podmiot świadczący usługi ochrony obiektu,
3)    w przypadku podjęcia decyzji o Pani/Pana zatrudnieniu – podmiot realizujący świadczenia z zakresu medycyny pracy,
7.    przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
8.    w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza treść art. 221 Kodeksu pracy oraz cofnięcia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,
9.    przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
10.    podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji, ponieważ administrator ma prawo żądać od Pani/Pana informacji określonych w art. 221 Kodeksu pracy,
11.    decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.