RODO

Informacja o ochronie danych osobowych Akcjonariuszy


Informacja o ochronie danych osobowych
Akcjonariuszy
W związku z art. 13 obowiązującego od dnia 25.05.2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”), pragniemy poinformować, że:
1. Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest PESA Mińsk Mazowiecki S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05-300), przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34 (zwany dalej: „Administratorem).
2. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się poprzez adres pocztowy: PESA Mińsk Mazowiecki S.A. (Zespół ds. RODO), ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34, 05-300 Mińsk Mazowiecki, lup poprzez adres e-mail: rodo@pesa-mm.com.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania przetwarzamy w celu:
‒ realizacji stosunku prawnego pomiędzy PESA Mińsk Mazowiecki S.A. a Akcjonariuszem (przed nawiązaniem stosunku prawnego i na czas jego obowiązywania) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
‒ prowadzenia Księgi Akcyjnej (Rejestru Akcjonariuszy) PESA Mińsk Mazowiecki S.A. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
‒ realizacja przez PESA Mińsk Mazowiecki S.A. innych czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności sporządzanie i przechowywanie list obecności na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, realizacja prawa do dywidendy, wykonanie dyspozycji wypłaty należnej dywidendy, przechowywanie pełnomocnictw itp. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
‒ ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PESA Mińsk Mazowiecki S.A., tj. realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów przez Administratora w postaci umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszem oraz weryfikacja jego tożsamości, a także dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych to: firma albo imię (imiona) i nazwisko Akcjonariusza/Pełnomocnika Akcjonariusza, PESEL, adres zamieszkania (siedzibę) i/lub adres do doręczeń, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, dane zawarte w pełnomocnictwach, numer telefonu kontaktowego i/lub adres e-mail (o ile zostały podane).
5. Kategorie odbiorców danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych (w odpowiednim zakresie), poza Administratorem, będą inni akcjonariusze (w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych), upoważnieni pracownicy administratora i inne osoby upoważnione przez administratora, podmioty z grupy kapitałowej, podmioty świadczące usługi: prawne i doradcze, wsparcia informatycznego, biegli rewidenci, organy ścigania, służby skarbowe i inne służby kontrolne oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego, w związku z serwisowaniem systemów informatycznych, przy zastosowaniu jednego z zabezpieczeń określonych w art. 45 lub 46 RODO.
7. Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy PESA Mińsk Mazowiecki S.A., a także przez okres do 6 lat ze względu na ewentualne roszczenia lub ze względu na przepisy o rachunkowości.
8. Przysługujące prawa
Przysługuje Państwu prawo do:
− dostępu do danych osobowych – na podstawie art. 15 RODO,
− sprostowania danych osobowych – na podstawie art. 16 RODO,
− usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – na podstawie art. 17 RODO,
− ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 18 RODO,
− sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 21 RODO,
− przenoszenia danych osobowych – na podstawie art. 20 RODO,
− wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na podstawie art. 77 RODO.
9. Wymóg podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz stanowi uzasadniony interes Administratora (w celu weryfikacji tożsamości Akcjonariusza lub Pełnomocnika) i jest wymagane do realizacji praw Akcjonariusza, przy czym podanie numeru telefonu kontaktowego i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy PESA Mińsk Mazowiecki S.A. a Akcjonariuszem lub Pełnomocnikiem.
10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Decyzje dotyczące Akcjonariuszy nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.Informacja o ochronie danych osobowych w związku z prowadzeniem auditu poddostawcy

Informacja o ochronie danych osobowych
w związku z prowadzeniem auditu poddostawcyW związku z art. 13 i 14 obowiązującego od dnia 25.05.2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”), pragniemy poinformować, że:
1. Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest PESA Mińsk Mazowiecki S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05-300), przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34 (zwany dalej: „Administratorem).
2. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się poprzez adres pocztowy: PESA Mińsk Mazowiecki S.A. (Zespół ds. RODO), ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34, 05-300 Mińsk Mazowiecki, lub poprzez adres e-mail: rodo@pesa-mm.com.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia auditu poddostawcy według EN 15085-2 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych to: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr PESEL, nr uprawnień, data ważności uprawnień, zakres obowiązków, zaświadczenie lekarskie z badania wzroku – test widzenia wg normy PN-EN 9712.
5. Kategorie odbiorców danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych (w odpowiednim zakresie), poza Administratorem, są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty świadczące usługi: wsparcia informatycznego oraz dostaw systemów informatycznych, prawne, doradcze z zakresu wdrażania systemów zarządzania jakością, audytu wewnętrznego, klienci i auditorzy jednostek certyfikujących.
6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego, w związku z serwisowaniem systemów informatycznych, przy zastosowaniu jednego z zabezpieczeń określonych w art. 45 lub 46 RODO.
7. Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat, w zależności od wyniku przeprowadzonego auditu.
8. Przysługujące prawa
Przysługuje Państwu prawo do:
− dostępu do danych osobowych – na podstawie art. 15 RODO,
− sprostowania danych osobowych – na podstawie art. 16 RODO,
− usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – na podstawie art. 17 RODO,
− ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 18 RODO,
− sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 21 RODO,
− przenoszenia danych osobowych – na podstawie art. 20 RODO,
− wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na podstawie art. 77 RODO.
9. Wymóg podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne w celu przeprowadzenia auditu poddostawcy, przy czym ich niepodanie będzie skutkować odmową realizacji auditu przez Administratora.
10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Decyzje dotyczące przeprowadzanego auditu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Informacja o ochronie danych osobowych Klientów i Kontrahentów

Informacja o ochronie danych osobowych
Klientów i KontrahentówW związku z art. 13 obowiązującego od dnia 25.05.2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”), pragniemy poinformować, że:
1. Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest PESA Mińsk Mazowiecki S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05-300), przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34 (zwany dalej: „Administratorem).
2. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się poprzez adres pocztowy: PESA Mińsk Mazowiecki S.A. (Zespół ds. RODO), ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34, 05-300 Mińsk Mazowiecki, lup poprzez adres e-mail: rodo@pesa-mm.com.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania przetwarzamy w celu:
− zawarcia i wykonania łączącej nas umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
− wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego i przepisów z zakresu rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
− w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Klientów i Kontrahentów to dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty e-mail) oraz korespondencyjne (adres siedziby).
W przypadku wskazania przez Państwa osób do kontaktu lub innych osób odpowiedzialnych za wykonanie umowy, Administrator będzie przetwarzać te dane tych osób jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy w kategorii dane zwykłe – imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, numer służbowego telefonu, służbowy adres e-mail.
5. Kategorie odbiorców danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych (w odpowiednim zakresie), poza Administratorem, są upoważnieni pracownicy Administratora i inne osoby upoważnione przez Administratora, podmioty z grupy kapitałowej, podmioty świadczące usługi: ochrony obiektu, pocztowe lub kurierskie, wsparcia informatycznego oraz dostaw systemów informatycznych, prawne, doradcze i audytowe.
6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego, w związku z serwisowaniem systemów informatycznych, przy zastosowaniu jednego z zabezpieczeń określonych w art. 45 lub 46 RODO.
7. Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przechowywania, np. z uwagi na dochodzenie roszczeń.
8. Przysługujące prawa
Przysługuje Państwu prawo do:
− dostępu do danych osobowych – na podstawie art. 15 RODO,
− sprostowania danych osobowych – na podstawie art. 16 RODO,
− usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – na podstawie art. 17 RODO,
− ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 18 RODO,
− sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 21 RODO,
− przenoszenia danych osobowych – na podstawie art. 20 RODO,
− wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na podstawie art. 77 RODO.
9. Wymóg podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Decyzje dotyczące zawarcia i wykonania umowy nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany

Informacja o ochronie danych osobowych w procesie rekrutacji

Informacja o ochronie danych osobowych w procesie rekrutacji
W związku z art. 13 obowiązującego od dnia 25.05.2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”), pragniemy poinformować, że:
1. Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest PESA Mińsk Mazowiecki S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05-300), przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34 (zwany dalej: „Administratorem).
2. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się poprzez adres pocztowy: PESA Mińsk Mazowiecki S.A. (Zespół ds. RODO), ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34, 05-300 Mińsk Mazowiecki, lup poprzez adres e-mail: rodo@pesa-mm.com.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wybrane przez Państwa stanowisko, a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji – także w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, które podadzą Państwo przy okazji aplikowania na wybrane stanowisko, jest art. 221 Kodeksu Pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w przypadku dobrowolnego podania przez Państwa innych danych osobowych oraz zgody na wzięcie udziału także w przyszłych procesach rekrutacyjnych – udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Zakres przetwarzanych przez Administratora Państwa danych osobowych w procesie rekrutacji to dane osobowe wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy.
5. Kategorie odbiorców danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych (w odpowiednim zakresie), poza Administratorem, będą:
− upoważnieni pracownicy Administratora, biorący udział w procesie rekrutacji,
− w przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną i umożliwienia wstępu do siedziby administratora – podmiot świadczący usługi ochrony obiektu,
− w przypadku podjęcia decyzji o Państwa zatrudnieniu – podmiot realizujący świadczenia z zakresu medycyny pracy.
6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego, w związku z serwisowaniem systemów informatycznych, przy zastosowaniu jednego z zabezpieczeń określonych w art. 45 lub 46 RODO.
7. Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do 6 (sześciu) miesięcy od rozstrzygnięcia niniejszego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych także dla potrzeb przyszłych rekrutacji – do 1 (jednego) roku od rozstrzygnięcia niniejszego procesu rekrutacji. W przypadku Państwa zatrudnienia dane przetwarzane będą przez okres 10/50 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Przysługujące prawa
Przysługuje Państwu prawo do:
− dostępu do danych osobowych – na podstawie art. 15 RODO,
− sprostowania danych osobowych – na podstawie art. 16 RODO,
− usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – na podstawie art. 17 RODO,
− ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 18 RODO,
− sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 21 RODO,
− przenoszenia danych osobowych – na podstawie art. 20 RODO,
− wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na podstawie art. 77 RODO,
− w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza treść art. 221 Kodeksu Pracy oraz cofnięcia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.
9. Wymóg podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji, ponieważ Administrator ma prawo żądać informacji określonych w art. 221 Kodeksu Pracy.
10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.


Informacja o ochronie danych osobowych Stażystów i Praktykantów

Informacja o ochronie danych osobowych
Stażystów i Praktykantów
W związku z art. 13 obowiązującego od dnia 25.05.2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”), pragniemy poinformować, że:
1. Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest PESA Mińsk Mazowiecki S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05-300), przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34 (zwany dalej: „Administratorem).
2. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się poprzez adres pocztowy: PESA Mińsk Mazowiecki S.A. (Zespół ds. RODO), ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34, 05-300 Mińsk Mazowiecki, lup poprzez adres e-mail: rodo@pesa-mm.com.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
− wykonania umowy o staż lub umowy o praktyki – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO,
− prawnie uzasadnionych interesów administratora (monitoring wizyjny, monitoring poczty elektronicznej) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Zakres przetwarzanych przez Administratora Państwa danych osobowych Praktykantów i Stażystów to dane osobowe wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy.
5. Kategorie odbiorców danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych (w odpowiednim zakresie), poza Administratorem, są upoważnieni pracownicy Administratora i inne osoby upoważnione przez Administratora, podmioty z grupy kapitałowej, podmioty świadczące usługi: ochrony obiektu, z zakresu medycyny pracy, szkoleniowe, ubezpieczeniowe, wsparcia informatycznego oraz dostaw systemów informatycznych, prawne i doradcze, z zakresu bhp, klienci i kontrahenci oraz osoby występujące w ich imieniu.
6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego, w związku z serwisowaniem systemów informatycznych, przy zastosowaniu jednego z zabezpieczeń określonych w art. 45 lub 46 RODO.
7. Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia ustania umowy o staż lub umowy o praktyki.
8. Przysługujące prawa
Przysługuje Państwu prawo do:
− dostępu do danych osobowych – na podstawie art. 15 RODO,
− sprostowania danych osobowych – na podstawie art. 16 RODO,
− usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – na podstawie art. 17 RODO,
− ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 18 RODO,
− sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 21 RODO,
− przenoszenia danych osobowych – na podstawie art. 20 RODO,
− wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na podstawie art. 77 RODO,
− w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie szerszym niż jest to wymagane przepisami prawa lub uzasadnionym interesem Administratora. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.
9. Wymóg podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem obowiązujących przepisów lub uzasadnionym interesem Administratora i jest niezbędne do realizacji umowy o staż lub umowy o praktyki oraz uzasadnionych interesów Administratora, a ich niepodanie skutkowałoby brakiem możliwości zawarcia umowy o staż lub umowy o praktyki.
10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Decyzje dotyczące przedbiegu Państwa stażu lub praktyki nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

KONTAKT
PESA Mińsk Mazowiecki Spółka Akcyjna

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: (025) 75 98 300

fax: (025) 75 98 111
Polityka prywatności
NIP: 822-000-38-03
REGON: 710360660
BDO: 000002201


Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067499 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy,
posiadająca status dużego przedsiębiorcy.
Kapitał zakładowy i wpłacony:
18.411.156,05 zł
LOKALIZACJA
Designed and created © injoy.pl