Misja firmy

Celem nadrzędnym naszej działalności jest realizacja misji, która znajduje odzwierciedlenie w przyjętej polityce.

"Naszą misją jest profesjonalne wykonywanie napraw taboru szynowego, cieszące się uznaniem klientów na rynku."


PESA Mińsk Mazowiecki S. A. jest firmą zajmującą się naprawą, modernizacją i produkcją taboru szynowego oraz jego podzespołów.

Posiadana ugruntowana pozycja na rynku jest efektem wieloletniego doświadczenia oraz zaangażowania naszych pracowników, wspartego nowoczesnymi rozwiązaniami implementowanymi na obsługiwany tabor.

Zarząd firmy przyjmuje, że jakość i niezawodność produktów, a także ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, jest warunkiem zadowolenia klienta i podstawą rozwoju Spółki, dlatego podporządkowuje jej działania następującym celom:
  ● Podnoszenie jakości napraw
● Dywersyfikację napraw
● Poprawa organizacji i warunków pracy
  ● Ochrona środowiska naturalnego
● Spełnienie zobowiązań dotyczących zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz innymi, dotyczącymi Spółki wymaganiami.

Zarząd firmy wraz ze wszystkimi pracownikami dąży do zapewnienia wysokiej jakości we wszystkich obszarach swojej działalności. Mając świadomość wysokich wymagań stawianych produktom dla branży kolejowej, przy wykonywaniu swoich zadań bierzemy pod uwagę warunki otoczenia gospodarczego oraz norm odniesienia, na których oparty został Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Utrzymaniem.

Zarząd firmy deklaruje, że będzie utrzymywać i doskonalić Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Utrzymaniem, a podane wyżej cele realizować poprzez:
 ● Realizację produkcji z zachowaniem należytej staranności, dbałości o bezpieczeństwo oraz ukierunkowaniem na zapobieganie awariom pojazdów w eksploatacji,          zgodnie z obowiązującymi normami, procedurami oraz przepisami prawa
 ● Monitorowanie otoczenia, reagowanie, a także spełnianie potrzeb i oczekiwań klientów – w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz wymagań                                normatywnych
 ● Współpracę z klientami jak również dostawcami na zasadach partnerskich
 ● Wdrażanie nowoczesnych zasad i organizacji zapewnienia jakości produktów
 ● Rozwój oraz podnoszenie świadomości jakościowej i środowiskowej kadry

Zarząd Spółki przyjmuje zobowiązanie do spełnienia mających zastosowanie wymagań oraz deklaruje, że powyższa polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest zakomunikowana w organizacji, a także rutynowo poddawana przeglądom w celu zapewnienia jej aktualności.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO


PESA Mińsk Mazowiecki S. A. jest firmą zajmującą się naprawą, modernizacją i produkcją taboru szynowego oraz jego podzespołów, a także produkcją energii cieplnej.

Posiadana i ugruntowana pozycja na rynku jest efektem wieloletniego doświadczenia oraz zaangażowania naszych pracowników, wspartego nowoczesnymi rozwiązaniami implementowanymi na obsługiwany tabor.
Działalność Spółki jest ukierunkowana na zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacyjnego oraz zgodności z wymaganiami normatywnymi i prawnymi, dostarczanych produktów.
Zarząd Spółki zapewnia, że dostarczane wyroby, spełniają wszelkie obowiązujące wymagania prawne, normatywne oraz wymagania klientów ze szczególnym uwzględnieniem wymagań odnoszących się do bezpieczeństwa pasażerów oraz systemu kolejowego.
Cele dotyczące bezpieczeństwa realizowane są poprzez:
• Wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Utrzymaniem pojazdów kolejowych wg Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2019/779
• Budowanie świadomości pracowników poprzez szkolenia dotyczące wpływu pracy na jakość i bezpieczeństwo wyrobów, użytkowników oraz systemu kolejowego
• Stawianie oraz realizację celów dotyczących Niezawodności, Dostępności, Utrzymywalności i Bezpieczeństwa – RAMS
• Optymalizacja i doskonalenie stanowisk pracy dla uzyskania efektywności produkcji oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom
Powyższe cele kierownictwo firmy realizuje, zobowiązując się jednocześnie do ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych oraz obsługi eksploatacyjnej tak, by minimalizować możliwości awarii.
Polityka Bez¬pie¬czeń¬stwa Technicznego jest elementem strategii funkcjonowania firmy. Każdy pracownik jest świadomy postawionych celów oraz tego, jaki wpływ na bezpieczeństwo wyrobu ma jego praca.


KONTAKT
PESA Mińsk Mazowiecki Spółka Akcyjna

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: (025) 75 98 300

fax: (025) 75 98 111
Polityka prywatności
NIP: 822-000-38-03
REGON: 710360660
BDO: 000002201


Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067499 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy,
posiadająca status dużego przedsiębiorcy.
Kapitał zakładowy i wpłacony:
18.411.156,05 zł
LOKALIZACJA
Designed and created © injoy.pl