Logistyka

ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A. poszukuje producentów oraz dostawców komponentów z następujących branż:
• producentów i wykonawców elementów konstrukcji stalowych,
• wykonawców obróbki skrawaniem gięciem,
• producentów i dostawców elementów wyposażenia pojazdów (poręcze, wykładziny, fotele),
• dostawców układów jezdnych i napędowych,
• dostawców elementów elektrycznych i elektronicznych do pojazdów,
• dostawców usług transportowych,
• producentów systemów audiowizualnych (systemy emisji reklam, systemy informacji pasażerskiej),
• producentów układów hamulcowych.

Ogólne warunki dostawy wyrobów, materiałów, usług i surowców
do ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A. – Ogólne warunki sprzedaży towarów
do ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A.

1. Wykonawca sprzedaje a Zamawiający ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A. kupuje towar o nazwie, parametrach i w ilościach określonych w zamówieniu.
2. Przez kompletną dostawę w rozumieniu niniejszych warunków dostawy strony przyjmują wyroby, materiały, usługi i surowce, posiadające wymagane atesty, certyfikaty bezpieczeństwa na znak „B” i inne dokumenty określone w zamówieniu.
3. Wykonawca w dokumentach dostawy i innych związanych z dostawą (np. WZ, specyfikacje, faktury, listy przewozowe itp.) zobowiązany jest podać numer zamówienia Zamawiającego i bezwzględnie załączyć kopię tego zamówienia nawet w przypadku dokonywania dostawy częściowej.
4. W przypadku braku dołączonej do materiału faktury bądź WZ z ceną dostawa nie zostanie przyjęta na magazyn lub na produkcję.
5. Wykonawca powiadomi Zamawiającego faksem lub telefonicznie o terminie dostawy lub terminie w jakim Zamawiający może odebrać towar od wykonawcy. Powiadomienie powinno być dokonane najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem dostawy lub odbioru.
6. W przypadku, gdy wykonawca opóźnia się z wykonaniem zamówienia ponad 4 dni kalendarzowe, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania zamówienia ze skutkiem natychmiastowym, przez przesłanie faksem Wykonawcy oświadczenia o stosownej treści.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za skutki i następstwa awarii dostarczonych materiałów, podzespołów lub wykonanych usług powstałych w okresie gwarancyjnym lub rękojmi, spowodowanych niewłaściwą jakością dostarczonych materiałów lub wykonanej naprawy.
8. Wykonawca udziela gwarancji – rękojmi jakości na dostarczone wyroby, materiały, usługi i surowce w okresie nie krótszym niż 24 miesiące, jeżeli nie została podpisana ramowa umowa współpracy.
9. Odpowiedzialność gwarancyjna polega na naprawie albo wymianie przez Wykonawcę wadliwych wyrobów, materiałów, usług i surowców na jego koszt i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.
10. Zamawiający ma prawo do usunięcia usterek i uszkodzeń powstałych w okresie gwarancyjnym we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, w każdym przypadku po uzyskaniu zgody od Wykonawcy lub bez jego zgody, jeżeli Wykonawca nie ustali sposobu i terminu usunięcia tych usterek lub uszkodzeń w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia powiadomienia o uszkodzeniu.
11. Niedotrzymanie czasu dostarczenia materiału lub niewykonania usługi przez Wykonawcę w terminie określonym w zamówieniu skutkuje możliwością naliczenia przez Zamawiającego kar umownych w wysokości 1,0 % ceny brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.
12. W okresie gwarancyjnym Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną za nieusunięcie usterki, licząc od 3 dnia roboczego od powiadomienia o uszkodzeniu, którego przyczyna leży po stronie Wykonawcy w wysokości 1,0% ceny brutto wykonanej usługi za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.
13. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca każdorazowo potwierdzał pisemnie przyjęcie zamówienia do realizacji w ciągu 2 dni roboczych od jego otrzymania.
14. Dokonywanie cesji wierzytelności lub ich sprzedaż możliwe są jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A.
KONTAKT
Zakłady Naprawcze
Taboru Kolejowego
"Mińsk Mazowiecki" S.A.

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: (025) 75 98 300

fax: (025) 75 98 111
Polityka prywatności
NIP: 822-000-38-03
REGON: 710360660


Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067499 przez Sąd Rejonowy
 dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy i wpłacony:
3 999 100,00 zł
LOKALIZACJA
Designed and created © injoy.pl