Informacje dotyczące akcji

Akcjonariuszu!

W związku z wejściem w życie nowych regulacji związanych z ochroną danych osobowych (RODO), przekazujemy informację w jakim celu i w jaki sposób PESA Mińsk Mazowiecki S.A. przetwarza Państwa dane osobowe oraz jakie przysługują Państwu prawa w tym zakresie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.

Klauzula informacyjna - Akcjonariusze

W związku z art. 13 obowiązującego od dnia 25.05.2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”), pragniemy poinformować, że:

1. Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05-300), przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34 (zwany dalej: „Administratorem).

2. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się poprzez adres pocztowy: ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A. (Zespół ds. RODO), ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34, 05-300 Mińsk Mazowiecki, lup poprzez adres e-mail: rodo@zntkmm.pl.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania przetwarzamy w celu:
• realizacji stosunku prawnego pomiędzy ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A. a Akcjonariuszem (przed nawiązaniem stosunku prawnego i na czas jego obowiązywania) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
• prowadzenia księgi akcyjnej ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
• realizacja przez ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A. innych czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności sporządzanie i przechowywanie list obecności na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, realizacja prawa do dywidendy, wykonanie dyspozycji wypłaty należnej dywidendy, przechowywanie pełnomocnictw itp. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
• ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A., tj. realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów przez Administratora w postaci umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszem oraz weryfikacja jego tożsamości, a także dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych to: imię (imiona) i nazwisko Akcjonariusza/Pełnomocnika Akcjonariusza, PESEL, adres zamieszkania i/lub adres do doręczeń, ilość, seria i numery akcji, dane zawarte w pełnomocnictwach, numer telefonu kontaktowego i/lub adres e-mail (o ile zostały podane).

5. Kategorie odbiorców danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych (w odpowiednim zakresie), poza Administratorem, będą inni akcjonariusze (w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych), upoważnieni pracownicy administratora i inne osoby upoważnione przez administratora, podmioty z grupy kapitałowej, podmioty świadczące usługi: prawne i doradcze, wsparcia informatycznego, biegli rewidenci, organy ścigania, służby skarbowe i inne służby kontrolne oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego, w związku z serwisowaniem systemów informatycznych, przy zastosowaniu jednego z zabezpieczeń określonych w art. 45 lub 46 RODO.

7. Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia Księgi Akcyjnej ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A., a także przez okres do 10 lat ze względu na ewentualne roszczenia lub ze względu na przepisy o rachunkowości.

8. Przysługujące prawa
Przysługuje Państwu prawo do:
• dostępu do danych osobowych – na podstawie art. 15 RODO,
• sprostowania danych osobowych – na podstawie art. 16 RODO,
• usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – na podstawie art. 17 RODO,
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 18 RODO,
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 21 RODO,
• przenoszenia danych osobowych – na podstawie art. 20 RODO,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na podstawie art. 77 RODO.

9. Wymóg podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz stanowi uzasadniony interes Administratora (w celu weryfikacji tożsamości Akcjonariusza lub Pełnomocnika) i jest wymagane do realizacji praw Akcjonariusza, przy czym podanie numeru telefonu kontaktowego i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A. a Akcjonariuszem lub Pełnomocnikiem.

10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Decyzje dotyczące Akcjonariuszy nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

PKO PB informacja o przetwarzaniu danych osobowych

KONTAKT
PESA Mińsk Mazowiecki Spółka Akcyjna

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: (025) 75 98 300

fax: (025) 75 98 111
Polityka prywatności
NIP: 822-000-38-03
REGON: 710360660
BDO: 000002201


Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067499 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy,
posiadająca status dużego przedsiębiorcy.
Kapitał zakładowy i wpłacony:
18.411.156,05 zł
LOKALIZACJA
Designed and created © injoy.pl