Dematerializacja akcji

Z związku wejściem w życie w dniu 20.09.2019 roku Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, że od dnia 01.01.2021 roku wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółki. Oznacza to, że akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną. Akcje  (w formie elektronicznej) będą podlegać zarejestrowaniu w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy, a z kolei rejestr taki mogą prowadzić jedynie podmioty do tego uprawnione, na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czyli m.in. domy maklerskie oraz banki powiernicze.

Z dniem 01.01.2021 za akcjonariusza będzie się uważać tylko osobę, która będzie wpisana do rejestru akcjonariuszy.

Po 01.01.2021 roku dokumenty akcji zachowają wyłącznie moc dowodową w zakresie wykazania przez akcjonariusza wobec spółki, że akcjonariuszowi przysługują prawa udziałowe. Taka moc dowodowa będzie obowiązywała przez 5 kolejnych lat tj. do dnia 01.01.2026 roku. Później akcjonariusz zostanie pozbawiony ochrony praw udziałowych.

Informujemy, że Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach dematerializacji akcji.

Wszelkie pytania prosimy kierować na poniższe dane teleadresowe:

PESA Mińsk Mazowiecki S.A.
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki
e-mail: zntk@zntkmm.pl
tel. (025) 75 98 300
I Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji II Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcjiIII Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcjiIV Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcjiV Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
KONTAKT
PESA Mińsk Mazowiecki Spółka Akcyjna

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: (025) 75 98 300

fax: (025) 75 98 111
Polityka prywatności
NIP: 822-000-38-03
REGON: 710360660
BDO: 000002201


Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067499 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy,
posiadająca status dużego przedsiębiorcy.
Kapitał zakładowy i wpłacony:
18.411.156,05 zł
LOKALIZACJA
Designed and created © injoy.pl